Kva leitar du etter?

Elling Dybdal ISO 14001
Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa

Tussa er ISO-sertifisert innanfor miljøleiing

10.02.2023

Tussa har sertifisert seg innanfor ISO 14001, ein leiande standard for miljøleiing. Sertifikatet stadfestar at selskapa i Tussa jobbar systematisk med å ta ansvar for miljøet, ved å fremje positiv og å redusere negativ miljøpåverknad.

Sertifikatet dokumenterer miljøarbeidet vårt, og at vi har sett oss ambisiøse mål for å betre påverknaden vår på miljøet.
Elling Dybdal, konsernsjef

ISO 14001 er ein internasjonal standard for miljøleiing som set krav til organisasjonar om å bevisst handtere miljøpåverknadene sine. Det er ei omfattande sertifisering, og det er strenge krav som må oppfyllast for å få sertifikatet.

- Vi er særs stolte over å ha oppnådd ISO 14001-sertifisering. Tussa er kjend for å levere framtidsretta og miljøvennlege løysingar. Sertifikatet dokumenterer miljøarbeidet vårt, og at vi har sett oss ambisiøse mål for å betre påverknaden vår på miljøet. Vi håper det kan inspirere leverandørane våre og verksemdene rundt oss til å gjere det same, seier Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa.

Sertifiseringa er viktig for å møte nye krav frå marknaden og styresmaktene om meir miljøansvarlege verksemder. Tussa vil framover arbeide med kontinuerleg forbetring av rutinar og dokumentasjon. Dette vert evaluert gjennom årlege resertifiseringar.

100
ISO-sertifikatet gjeld for alle selskapa i Tussa.
TUSSAINSTALLASJON SOLCELLE 04261
Tussa datasenter

Tussa produserer fornybar energi, byggjer og driftar digital infrastruktur, tilbyr IT-tenester frå eige datasenter og er ein stor elektroentreprenør med kompetanse innan energireduserande tiltak. Sertifikatet gjeld for selskapa Tussa Kraft, Tussa Energi, Tussa IKT og Tussa Installasjon.

Det er selskapet Nemko som har utført sertifiseringa, og det er Tussa sine metodar og prosessar for miljøstyring som er sertifiserte.