Kva leitar du etter?

Vasskraft - fornybar energi

Stranda Energi Holding slår seg saman med Tussa Kraft

27.01.2023

Ei samrøystes generalforsamling i Tussa Kraft vedtok 27. januar å gjennomføre kapitalutvidinga som er naudsynt for fusjon mellom dei to energikonserna. Målet er å gjennomføre fusjonen i løpet av første halvår 2023.

Sidan juni 2021 har det vore arbeidd med ei mogleg samanslåing mellom Tussa Kraft og Stranda Energi Holding. 23. november 2022 fatta Stranda kommunestyre positivt vedtak om samanslåing. 27. januar 2023 vart det gjort positivt vedtak i generalforsamlinga i Tussa Kraft. Planen er å gjennomføre samanslåinga i løpet av første halvår 2023.

Sterkare saman

Det er forventa at det samanslege selskapet vil levere betre avkastning enn selskapa vil prestere kvar for seg. Tussa Kraft har også i løpet av dei seinaste åra arbeidd med å tilpasse seg styresmaktene sine krav til korleis energiforsyninga bør organiserast. Konsernsjef i Tussa Kraft, Elling Dybdal, seier at Tussa har gode erfaringar med å samarbeide med andre, gjennom etablering av selskapa Mørenett og Wattn, samanslåing med Energiselskapet Stryn og fusjonen mellom Mørenett og Linja.


Elling Dybdal
Tussa har gode erfaringar med å samarbeide med andre, seier konsernsjef Elling Dybdal.

- Samarbeid er også naudsynt for at selskapa skal levere konkurransedyktige produkt og tenester til kundane, seier Dybdal.

Stranda Energi Holding sine forretningsområde passar godt saman med Tussa sine og det er samanfall i kraftnett, kraftproduksjon, kraftomsetning og breibandsfiber.

Medarbeidarane i Stranda Energi Holding med dotterselskap, og dei aktuelle selskapa som Tussa Kraft eig i, har vore involverte i prosessen. Ingen medarbeidarar vil miste arbeidet som følgje av samanslåinga.

Stranda kommune får ein eigardel i Tussa Kraft på 6,6 prosent etter samanslåinga.

Ny eigarfordeling i Tussa

Aksjonær

Eigardel

Ørsta kommune30,2
Herøy kommune14,7

Volda kommune

13,8
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
13,0
Stryn kommune
6,7
Stranda kommune
6,6
Hareid kommune
5,7
Vanylven kommune
5,6
Ulstein kommune
2,5

Sande kommune

0,8
Hornindal Kraftlag AS

0,3