Kva leitar du etter?

Tussatun 2019 4

God energistandard på Tussatun

17.06.2022

Tussa har nyleg motteke energimerket C på hovudkontoret Tussatun i Hovdebygda.

Energimerket seier korleis energistandarden til bygget er. Energimerket er sett saman av ein energikarakter og ein oppvarmingskarakter. Energimerket blir symbolisert med eit hus, der fargen viser oppvarmingskarakteren og bokstaven viser energikarakteren.

Bygningar står for opp mot 40 prosent av energibruken i Noreg. Energimerking er eit konkret miljøtiltak for å auke medvitet om energibruken og kva som kan gjerast for å få ein meir energieffektiv bustad.
Energimerking.no

Gjenbruk av varme
På Tussatun blir overskotsvarmen frå serverane i Tussa datasenter brukt til å varme opp resten av kontorbygget. Det bidreg til at Tussa får grønt hus i oppvarmingskarakter.

Oppvarmingskarakteren fortel kor stor del av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvatn) som blir dekt av elektrisitet, olje eller gass. Grøn farge tyder at ein liten del blir dekt av elektrisitet, olje og gass, medan raud farge betyr at ein stor del blir dekt av desse oppvarmingskjeldene. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til auka bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Bygd i år 2000
Det er over 20 år sidan Tussatun vart bygd, i år 2000. Bygningar som er bygd etter byggjeforskriftene som vart vedtekne i 2010 får normalt karakteren C. Det gjer også Tussatun.

Energikarakteren fortel kor energieffektivt bygget er, medrekna oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er berekna ut frå det som er den typiske energibruken for bygningstypen og ved det som er normal bruk i eit gjennomsnittleg klima. Det er den energimessige standarden til bygget og ikkje bruken som avgjer energikarakteren. A tyder at bygget er energieffektivt, medan G tyder at bygget er lite energieffektivt.

Miljøbevisst verksemd
Tussa sin visjon er å ha kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. I tråd med visjonen skal Tussa kontinuerleg søke å betre sin eigen miljøprestasjon og aktivt arbeide for å fremje positiv påverknad på miljøet. Konsernet er i gang med ISO-sertifisering innanfor miljøleiing.

Energimerke Tussatun