Kva leitar du etter?

Fornybar energi og solceller

Solenergi har fleire fordelar og kan bidra til at verksemder når måla sine om energieffektivisering.

Få eit berekraftig og smart bygg

Solenergi er ei rein, lett tilgjengeleg og fornybar energikjelde som blir stadig meir populær i Noreg. Dette skuldast mellom anna at anlegga blir meir lønsame og fordelane med solcelleanlegg blir fleire. Skal du investere i solcelleanlegg til næringsbygg er det viktig å velje rett installatør, som i samråd med deg finn dei rette produkta til bygget ditt. Slik sikrar du god kvalitet og lang haldbarheit på anlegget.

Vi hjelper deg med

  • Analyse av energiforbruk
  • Energieffektiviseringstiltak
  • Prosjektering av anlegget og produktval
  • Berekning av totale installasjonskostnader
  • Tett oppfølging frå tilbod til idriftsetting av solcelleanlegget

Volda Mat valde solceller frå Tussa

Sjå filmen:

Betre teknologi, lågare produksjonskostnader og aukande etterspurnad etter fornybar energi har gjort solenergi til ei stadig meir attraktiv energikjelde, også på Sunnmøre.

Kontakt oss

Ønskjer du å vite meir om solceller eller energieffektivsering?