Årsrapport 2017

Med kraft til å skape!

TUSSA - ÅRSRAPPORT 2017

 

Fjoråret i korte trekk:

Driftsresultatet for konsernet er lågare i 2017 enn i 2016. Hovudårsaka til det er ei stor eingongsinntekt innanfor forretningsområdet kraftnett i 2016. Finansresultatet i 2017 er vesentleg betre enn i 2016. Hovudårsaka til det er fisjonen av entreprenørverksemda i Mørenett. For dei andre forretningsområda er resultatendringane frå i fjor små, men det må likevel nemnast at den generelle utviklinga er positiv.

Driftsinntekter

811,7mill. NOK

Resultat før skatt

103,5 mill. NOK

Driftsresultat

131,6 mill. NOK