Vis/skjul nummer

Du kan aktivere dette for enkeltsamtalar direkte på telefonapparatet. Det vil seie at det blir automatisk utkopla etter at samtalen er avslutta.

Vis nummer for ein enkeltsamtale (for kundar med skjult nummer)
Aktivering Tast *30* (og ring ønskt telefonnummer)

Skjul nummer for ein enkeltsamtale
Aktivering Tast *31* (og ring ønskt telefonnummer)