Med kraft til å skape i 70 år

Tussa sin visjon er å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar. Det som starta med eit ønskje om å produsere rein energi frå Tussafossen på Bjørke, har i løpet av 70 år endra lokalsamfunnet vårt, og gjort oss til det vi er i dag.

Av ulike årsaker stod ikkje Tussa kraftverk ferdig før i 1961. Produksjonen var førehandstinga av kommunane på søre Sunnmøre, og første driftsår vart det produsert om lag 200 GWh.
 
Auka velstand og auka forbruk gjorde at Tussa såg moglegheitene for nye prosjekt. Eigarane ønskte å vere med på utviklinga, og nye prosjekt vart sette i gang.
 
 
Frå forvaltning til forretning
Ein fri marknad for handel med elektrisitet vart organisert i 1991, då styresmaktane vedtok ny energilov. Utover 90-talet skjedde det store endringar i Tussa. Tussa vart omdanna til konsern, og kjøpte opp dei lokale e-verka på søre Sunnmøre. I dag eig og driv Tussa 22 vasskraftverk, og produserer nok til å forsyne over 30 000 husstandar med fornybar straum i eit heilt år.
 
 
Verda heim til deg
Tussa arbeider for at dei som ønskjer å bu i regionen vår skal ha gode levekår. Dette krev meir enn tilgang til lys og varme. Ny teknologi har gitt oss nye moglegheiter. I 2002 starta Tussa å byggje ut breiband til kommunane på søre Sunnmøre. I 2009 starta fiberutbygginga, og i dag leverer Tussa høghastigheits internett og digital-TV frå Get til private og bedrifter i sju kommunar.
 
 
Tussa Installasjon
Parallelt med utbygginga av breiband, styrka Tussa på 2000-talet satsinga på installasjonstenester, og i 2012 vart Tussa Installasjon etablert. Tussa leverer installasjonstenester til private og bedrifter, og har eit av dei største elektroentreprenørmiljøa på Nord-Vestlandet.  
 
 
Grøn IT
Tussa sitt nye og topp moderne datasenter opna i 2015. Grøn og miljøvenleg IT var ein berebjelke under planlegginga av datasenteret. Frå datasenteret leverer Tussa profesjonelle IT-tenester til bedrifter over heile landet.  
 
Tussa er ein del av løysinga
Mykje har endra seg på 70 år, men noko er det same. Behovet for elektrisitet er like stort, om ikkje større enn før, og elektrisk kraft basert på fornybare løysingar er framtida for klima og miljø. Vasskraftproduksjon og ny teknologi gir store moglegheiter. Tussa er ein del av løysinga.
 
 
 
Tussa - med kraft til å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar