Tussa 2016
 
 

Tussa Kraft AS

Tussa Kraft AS er morselskapet i Tussakonsernet, og yter tenester innan økonomi, finans, innkjøp, personal og informasjon til dotterselskapa.

Meir info 
 
 
 

Tussa Energi AS

Tussa Energi AS produserer kraft, byggjer ut og driv vasskraftverk, og sel kraft på den nordiske kraftbørsen.

Meir info 
 
 
 

Sunnmøre Energi AS

Sunnmøre Energi AS er eit reint produksjonsselskap med to mindre kraftverk som vert opererte av Tussa Energi AS.

Meir info 
 
 
 

Tussa IKT AS

Tussa IKT AS leverer ulike kommunikasjons- og IT-produkt, fiber og breiband.

Meir info 
 
 
 

Tussa Installasjon AS

Tussa Installasjon AS er ein elektroentreprenør som leverer tenester innan dei aller fleste elektrotekniske områda som t.d. sterkstraum, svakstraum, automasjon, tele og data.

Meir info 
 
 
 

Tussa-24 AS

Tussa-24 AS er Tussakonsernet sitt sals- og marknadsselskap som yter kundeservice-, marknads-, og salstenester både i bedrift- og privatmarknaden.

Meir info 
 
 
 

Mørenett AS

Mørenett har ansvaret for overføring av all elektrisk energi i 12 kommunar på Sunnmøre og delar av Nordfjord.

Meir info 
 
 

Tussakonsernet

Tussa er organisert som konsern, der Tussa Kraft AS er morselskap over fem dotterselskap. I tillegg eig Tussa 46 % av Mørenett AS.

Tussa driv forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi og kommunikasjonsprodukt. Dei varene og tenestene Tussa tilbyr er basert på Tussa sin infrastruktur og kjernekompetanse.
 
Tussa sitt hovudkontor ligg i Hovdebygda i Ørsta kommune, med avdelingar i Ålesund og Ulstein.