Årsrapport 2017

Resultat pr. 2. tertial

Rekneskapen pr. 2. tertial 2018 syner eit driftsresultat på 36,6 mill. kr og eit resultat før skatt på 16,5 mill. kr. Omsetninga vart 633,4 mill. kr.

Konsernet har ein reduksjon i driftsresultatet på 38,9 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2017. Hovudårsaka til reduksjonen i driftsresultatet er lågare produksjonsvolum og høgare andre driftskostnader, som følgje av rehabilitering og oppgradering av turbinane i Tussa kraftverk på Bjørke.
 
  Tertialrapport 2 2018 (pdf)