Årsrapport 2020

Finansiell informasjon

Det er sal av kraftproduksjonen frå 22 vasskraftverk på den nordiske kraftbørsen som i normalår gir dei største inntektene til Tussa. Inntektene kjem også frå sal av IT-tenester, breiband, installasjonstenester, straum og nettverksemda i Mørenett AS.

Ein stor del av overskotet i Tussa går tilbake til lokalsamfunnet gjennom utbyte til eigarane. Tussa er i dag eigt av sju kommunar på søre Sunnmøre, KLP og eit kraftselskap.
 
Overskotet går også til produksjon av meir fornybar energi, og utbygging av infrastruktur innanfor IT og kommunikasjon.