08.04.2021

Tussa med årsresultat på 114,2 mill. kr

Historisk låge kraftprisar og betydeleg lågare inntekter frå vasskraftproduksjonen pregar årsresultatet for 2020. Gode resultat frå IKT- og installasjonsverksemda, i tillegg til gevinst ved sal av aksjane i straumsalsverksemda, bidrog til at det økonomiske resultatet for 2020 vart godt.  Tussa med årsresultat på 114,2 mill. kr

 
26.03.2021

Telia og NENT samde om ny avtale

Partane er samde om ei ny langsiktig distribusjonsavtale som sikrar norske Telia-kundar tilgang til alle NENT sine kanalar og strøymetenester. Kanalane og strøymetenestene vil vere tilbake i Telia sine TV-pakkar i løpet av ettermiddagen fredag 26. mars.  Telia og NENT samde om ny avtale

 
26.03.2021

Energiselskapet Stryn slår seg saman med Tussa

Styra i Energiselskapet Stryn AS og i Tussa Kraft AS har begge samrøystes vedteke at dei to selskapa skal slå seg saman.  Energiselskapet Stryn slår seg saman med Tussa

 
25.03.2021

Opningstider i påska

Tussa har desse opningstidene i påska, på kundesenter og sentralbord:  Opningstider i påska

 
17.03.2021

Tussa har fått ny visuell identitet

Tussa lanserer ny visuell identitet for konsernet. Identiteten byggjer opp under Tussa som framtidsretta og miljøvenleg, og skal vere ei felles visuell stemme for alle forretningsområda i konsernet. Logoen har blitt modernisert, vi har fått nye fargar og designelement, og er også i gang med å fornye heimesida.  Tussa har fått ny visuell identitet

 
01.03.2021

Prisendring

1. april 2021 endrar vi prisen på breibandsabonnementet «Internett 150». Ny månadspris vert 649 kroner.  Prisendring

 
28.02.2021

Brot i forhandlingane mellom Telia og NENT

Det er brot i forhandlingane om ny distribusjonsavtale mellom Telia og NENT. NENT er leverandør av mellom anna TV3, V4, TV6 og Viaplay. Fram til Telia og NENT blir samde, vil diverre ikkje desse kanalane vere tilgjengelege for Tussa sine TV-kundar.  Brot i forhandlingane mellom Telia og NENT

 
04.02.2021

Wifi-analyse og kunstig intelligens skal gi betre trådlaust nett

Tregt nett eller dårleg dekning kan vere ei utfordring for internettkundar. Tussa har teke i bruk mange verkemiddel for å avdekke og utbetre svakheiter i nettet. Det aller nyaste tiltaket er eit system som måler kvaliteten og kapasiteten på heimenettverket til kundane, og identifiserer svakheiter, aller helst før kunden merkar det sjølv.  Wifi-analyse og kunstig intelligens skal gi betre trådlaust nett