12.10.2015

Resultat 2. tertial 2015

Tussakonsernet har eit driftsresultat på 68,4 mill. kr pr 2. tertial 2015. Det er ein auke på om lag 10 mill. kr i forhold til same periode i fjor.  Resultat 2. tertial 2015

 
01.10.2015

Krafttaket er avslutta og her er resultatet!

Gode gjerningar skapte stort engasjement og mykje glede i Krafttaket 2015  Krafttaket er avslutta og her er resultatet!

 
19.06.2015

Liker å hjelpe kundane

Kornelius Garshol frå Ulstein har vore lærling i Tussa sidan i haust. Han har valt eit nytt utdanningsløp innan service og samferdsel, der han får både fagbrev og generell studiekompetanse etter fire år. Alle fire åra skal han ha lærlingplass i Tussa, samstundes som han har undervisning ved Volsdalsberga vidaregåande skule.  Liker å hjelpe kundane

 
19.06.2015

Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar

12. juni vart Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar i Tussa Kraft. Nestleiar er Hilde Marie Brungot.  Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar

 
18.06.2015

Auke i driftsresultatet

Rekneskapen for 1. tertial 2015 syner eit driftsresultat på 66,3 mill. kr for Tussa. Det er ein auke på 26,3 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2014. Nettselskapet og kraftproduksjon er dei største bidragsytarane til resultatet og resultatforbetringa. Dei andre selskapa syner også ei positiv utvikling i resultat samanlikna med 1. tertial 2014.  Auke i driftsresultatet

 
07.06.2015

Krafttaket 2015

Med mottoet "med kraft til å skape gode gjerningar" arrangerer Tussa krafttaket-konkurransen for 3. gong i år. Alle lag og foreiningar på Søre Sunnmøre kan sende inn søknad om å få bli med i konkurransen. Søknadsfristen er sett til 31.august. Premiepotten er på 100 000 kroner.  Krafttaket 2015

 
20.05.2015

Satsar vidare på fiber

Tussa si utbygging av fiber på søre Sunnmøre har vore særs vellukka. Sidan første spadetak i 2009 har Tussa fått rundt 5000 fiberkundar, og etterspurnaden etter fiber er framleis stor blant privatpersonar og bedrifter på søre Sunnmøre. Tussa har difor bestemt seg for å satse vidare.  Satsar vidare på fiber

 
11.05.2015

Smart Strøm Nordvest signerer avtale med Kamstrup

Smart Strøm Nordvest, som jobbar med utrullinga av nye, automatiske straummålarar til alle nettkundar, har valt Kamstrup som leverandør av nye straummålarar, inkl. kommunikasjonssystem mellom målarar og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdiar.  Smart Strøm Nordvest signerer avtale med Kamstrup