11.09.2015

Vellukka energikonferanse

Over 30 bedrifter frå Sunnmøre deltok på Tussa energikonferanse torsdag. Eit vellukka arrangement med tid til både fagleg og sosialt påfyll.  Vellukka energikonferanse

 
11.09.2015

Meir effektivt vedlikehald av kraftnettet

Innføringa av smarte straummålarar er den største moderniseringa av straumnettet på over 100 år. I tillegg til å gi kundane betre oversikt og kontroll på eige kraftforbruk, betyr den nye teknologien at nettselskapa enklare kan finne feil i nettet og rette feila raskare.  Meir effektivt vedlikehald av kraftnettet

 
11.09.2015

Framleis låge kraftprisar

Ein marknad med meir kraftproduksjon og mindre kraftforbruk er den viktigaste årsaka til at kraftprisane vil halde seg låge dei neste fem åra.  Framleis låge kraftprisar

 
19.06.2015

Liker å hjelpe kundane

Kornelius Garshol frå Ulstein har vore lærling i Tussa sidan i haust. Han har valt eit nytt utdanningsløp innan service og samferdsel, der han får både fagbrev og generell studiekompetanse etter fire år. Alle fire åra skal han ha lærlingplass i Tussa, samstundes som han har undervisning ved Volsdalsberga vidaregåande skule.  Liker å hjelpe kundane

 
19.06.2015

Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar

12. juni vart Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar i Tussa Kraft. Nestleiar er Hilde Marie Brungot.  Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar

 
18.06.2015

Auke i driftsresultatet

Rekneskapen for 1. tertial 2015 syner eit driftsresultat på 66,3 mill. kr for Tussa. Det er ein auke på 26,3 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2014. Nettselskapet og kraftproduksjon er dei største bidragsytarane til resultatet og resultatforbetringa. Dei andre selskapa syner også ei positiv utvikling i resultat samanlikna med 1. tertial 2014.  Auke i driftsresultatet

 
07.06.2015

Krafttaket 2015

Med mottoet "med kraft til å skape gode gjerningar" arrangerer Tussa krafttaket-konkurransen for 3. gong i år. Alle lag og foreiningar på Søre Sunnmøre kan sende inn søknad om å få bli med i konkurransen. Søknadsfristen er sett til 31.august. Premiepotten er på 100 000 kroner.  Krafttaket 2015

 
20.05.2015

Satsar vidare på fiber

Tussa si utbygging av fiber på søre Sunnmøre har vore særs vellukka. Sidan første spadetak i 2009 har Tussa fått rundt 5000 fiberkundar, og etterspurnaden etter fiber er framleis stor blant privatpersonar og bedrifter på søre Sunnmøre. Tussa har difor bestemt seg for å satse vidare.  Satsar vidare på fiber