RSS - Tussa
(11.09.2015)
 

Framleis låge kraftprisar

Ein marknad med meir kraftproduksjon og mindre kraftforbruk er den viktigaste årsaka til at kraftprisane vil halde seg låge dei neste fem åra.

tor_web.jpg

Tor Havåg, leiar av krafthandelsavdelinga i Tussa, såg på utviklinga i kraftmarknaden dei siste 12 månadene og kva trendar vi ser framover i sitt innlegg under Tussa si energikonferanse torsdag.

Det er mange faktorar som påverkar kraftprisen, og viktige drivarar er hydrologi, kjernekraft, ny fornybar energi og politikk. Og ikkje minst er vi i Noreg sterkt knytt til resten av Norden, tysk og europeisk kraftmarknad.

- Vi ser at kraftprisen har gått ned dei siste 12 månadene, og i sommar var vi attende på same nivå som vi var sist på 1990-talet. Engrosprisar for kraft under 10 øre/kWh er noko vi ikkje har sett på lenge, og i ferietida hadde vi seks veker med dette, fortalde Tor Havåg.

Og alt tyder på låge kraftprisar også i åra framover.
- Marknaden er spesielt nedprisa i 2015, 2016 og første del av 2017. Prognosane viser at vi må eit stykke ut på 20-talet før vi igjen får prisar over 30 øre. Vi ser også stadig meir ubalanse i marknaden mellom produksjon og forbruk. I dag er vi nokolunde i balanse med eit kraftforbruk som er likt kraftproduksjonen. Framover ser vi at produksjonen aukar, utan at vi har den same auken i kraftforbruket, og dette toppar seg i 2027. Årsaka til dette er stor vekst i fornybar kraft, samstundes som det er stabil produksjon av kjernekraft og nedbygging av kolkraft.
 
Men sikker kan ein ikkje vere.
- Det at vi får ein vesentleg større del fornybar energi inn på marknaden vil gi mindre stabile prisar. Til dømes kan tørre år gje mellombels oppgang i kraftprisane. Også klimapolitikk, ny teknologi, folkevekst og økonomisk vekst kan påverke prisane.

 


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200