RSS - Tussa
(04.04.2017)
 

Årsresultat 2016

Rekneskapen for Tussakonsernet i 2016 viser samla driftsinntekter på 890,6 mill. kr og eit driftsresultat på 197,5 mill. kr. Resultatet er mykje betre enn i 2015, og hovudårsaka er eingongseffektar innanfor forretningsområdet kraftnett og høgare kraftprisar.

Innanfor drifta har Tussa ei auke i omsetninga med 128,7 mill. kr (16,9 %) frå 2015 til 2016.
 

Nøkkeltal for Tussakonsernet
2016
2015
Totale inntekter
890,6 mill. kr
762,0 mill. kr
EBITDA
329,2 mill. kr
234,2 mill. kr
Driftsresultat
197,5 mill. kr
97,2 mill. kr
Resultat før skatt
137,6 mill. kr
56,6 mill. kr
Resultat etter skatt
84,7 mill. kr
25,3 mill. kr
Utbyte pr. aksje
8 080 kr pr. aksje
6 460 kr pr. aksje
Eigenkapital
831,4 mill. kr.
771,2 mill. kr
Eigenkapitalprosent
35,6 %
34,2 %
Totalkapitalrentabilitet
8,7 %
4,6 %

 
Resultat frå dei ulike delane av konsernet
Tussa produserte 681,3 GWh (758,4) elektrisk kraft i 2016. Den gjennomsnittlege spotprisen gjennom året i området vårt var 26,6 øre/kWh (19,0). Dette ga eit driftsresultat på 75,2 mill. kr (60,8) for kraftproduksjonen og engrosverksemda. Resultat før skatt vart 58,8 mill. kr (47,1).  Tal for 2015 i parentes.
 
Forretningsområdet kraftsal hadde eit driftsresultat på 3,9 mill. kr (3,0), og eit resultat før skatt på 4,0 mill. kr (3,6).
 
Forretningsområdet installasjon leverer positive resultat trass i at aktiviteten i marknaden har vore lågare i 2016 enn normalt. God ordreinngang gjennom året ga eit driftsresultat på 3,2 mill. kr i 2016 (6,6).
 
Forretningsområdet IKT hadde omsetningsvekst både på kommunikasjons- og IT-produkt i 2016. Driftsresultatet vart 9,7 mill. kr (8,1), medan resultatet før skatt vart på 3,2 mill. kr (5,0).
 
Tussa eig 46,34 % av Mørenett AS, og Tussa sin del av Mørenett hadde eit driftsresultat på 114,0 mill. kr i 2016 (33,4). Resultat før skatt vart 107,9 mill. kr (24,1). Grunnen til at resultatet er vesentleg betre enn for 2015 er eingongseffekt med årsak i nettsamanslåinga mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS i 2014, og at den ordinære inntektsramma for 2016 vart større enn normalt.
 
Utbyte
Utbytet som blir delt ut til eigarane skal vere forsvarleg i høve til det som er berekraftig for selskapet i eit langsiktig perspektiv. Styret har vedteke å avsetje 24,5 mill. kr til utbyte i 2016, i samsvar med aksjonæravtalen som gir signal om eit utbyte på 60 % av gjennomsnittet av dei tre siste årsresultata. Utbytet utgjer 8 080 kr pr. aksje.
 
Investeringar
Tussakonsernet investerte for 191,7 mill. kr i 2016. Dei største investeringane er gjort innanfor fiber og nettanlegg.
 
Foto: Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa.
 
 

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200