Straum

 

På ”Di side kraft” kan du finne oversikt over avlesingshistorikken ved å gå inn på ”Målaravlesing”. Du kan også kontakte kundesenteret på tlf 70 04 63 00 (innval 1).

Når du flyttar må du lese av målaren din og sende flyttemelding til oss via flyttemeldingsskjemaet vårt.

For å fylle ut skjemaet treng du:

  • Anleggsadressa til straummålaren
  • MålepunktID for straummålaren (dette finn du på fakturaen)
  • Målarstanden på datoen for overtaking av målaren
  • Namn og kontaktinformasjon for både den som flyttar inn og den som flyttar ut

 Alternativt kan du kontakte Kundesenteret på tlf 70 04 63 00 (innval 1).

Når du får tilsendt stadfesting på ein inngått kraftavtale hos Tussa, får du samstundes eit angrefristskjema. Du har 14 dagar angrerett etter at du har motteke angreskjemaet.
 

Du kan få tilsendt varsel om målaravlesing på sms og/eller e-post. Dette sender vi ut annakvar månad.

Dette kan du registrere sjølv ved å logge deg på ”Di side kraft” eller kontakte Kundesenteret.

Det er Grønn Kontakt som driftar ladestasjonane for elbil i Møre og Romsdal. Ladeautomatane har kontakt for alle typar elbilar.
 
Betaling
Hos Grønn Kontakt tlf. 476 70 800 eller www.gronnkontakt.no får du ladekort og eit abonnement som høver for deg. Kortet kan brukast på alle ladestasjonar som blir drive av Grønn Kontakt. Dette kan også ordnast på kundekontoret til Istad i Molde.
 
Lading med SMS
På alle ladestasjonar kan ein også lade ved å bruke sms. Det heng rettleiar for SMS-lading på ladestasjonane.
 
Ladestasjonar i Møre og Romsdal:
Volda - Furene ved Coop
Surnadal - ved Amfi og Kulturhuset
Halsa - ved Vasøytunet
Kristiansund - på Gassverktomta
 
Hausten 2014 vil det opne ladestasjon i Ålesund, Moa ved Amfi

Du kan bestille kraft frå Tussa anten ved å nytte bestillingsskjemaet for det aktuelle Tindekraft-produktet her på nettsidene eller ved å  ringje kundesenteret på telefonnummer 70 04 63 00.

Tussa kan tilby fleire ulike kraftprodukt, breiband, telefoni og digital-TV. I tillegg kan vi utføre alle typer el-installasjonstenester for både privatpersonar og bedrifter.
 
Vi tilbyr også eit komplett utval av tenester og produkt innanfor IT til bedriftsmarknaden.
 
Ta gjerne kontakt med ein av kundebehandlarane våre på telefon 70 04 63 00 for å få informasjon om kva produkt som passar behovet ditt!

Les meir om:I kraftprisen inngår meirverdiavgift på 25 %. I tillegg kjem elsertifikatavgifta, denne er per i dag 0,75 øre pr. kWh. Andre offentlege avgifter som forbruksavgift og avgift til statleg E-fond er lagt til nettleiga.

MÅLARNUMMER
Er eit serienummer som står på straummålaren du har i sikringsskapet. Dersom du skiftar målar vil du få eit nytt målarnummer.

MÅLEPUNKT-ID
Er det unike "fingeravtrykket" på det elektriske anlegget ditt. Dette er ei kode på 10 + 8 siffer som identifiserer eit spesifikt elektrisk anlegg. Dei første ti siffera er alltid 7070575000, medan dei siste åtte er unike for ditt anlegg. Du finn målepunkt-ID på siste faktura frå straumleverandøren eller nettselskapet ditt.

Målepunkt-ID har ein felles nasjonal standard som gjer at informasjonen kan overførast mellom selskap utan mistyding, det vert blant anna brukt dersom du skiftar kraftleverandør.

Dersom du har fleire elektriske anlegg (t.d. bustad, hytte, naust osb.) har kvart anlegg sin unike målepunkt-ID. Denne er uavhengig av om anlegget skiftar eigar eller får ny straummålar.
Straumnettet kan reknast som kraftforsyninga sitt vegnett, og nettselskapa brukar nettet til å frakte kraft fram til stikkontakten din.
 
For dette betalar du ei "fraktavgift" som heiter nettleige til det lokale nettselskapet ditt, på same måten som bilistane betalar vegavgift for å bruke vegnettet.
 
Nettleiga blir mellom anna nytta til utbyggingar og vedlikehald, slik som til dømes skogrydding. På toppen av nettleiga kjem offentlege avgifter, mellom anna moms.

Spotpris (også kalla elspot, marknadspris eller innkjøpspris) er prisen på elektrisk kraft for fysisk levering det neste døgnet.

Prisen vert berekna kvar dag heile året, av den nordiske kraftbørsen (NordPool ASA) på bakgrunn av dei samla kjøps- og salsmeldingane for det neste døgnet frå aktørane i kraftmarknaden. Det vil seie at marknaden bestemmer prisen. Prisen vert oppgitt time for time. Han blir fastsett innan kl. 13.00 og levering til denne prisen startar kl. 00.00 neste døgn, altså ved midnatt.

Prisane er områdeprisar. Det vil seie at spotprisen kan variere frå prisområde til prisområde avhengig av mellom anna overføringskapasiteten mellom landsdelane ("flaskehalsar" i nettet) og feilsituasjonar. Normalt er Noreg inndelt i 5 prisområde (NO1-NO5).
 
Kraftavtalar med spotpris har i tillegg eit påslag per kWh og/eller eit fastbeløp per dag, veke, månad eller år. Påslaget og fastbeløpet vert bestemt av  kraftleverandøren. For privatkundar vert det også lagt til meirverdiavgift (med unntak for Nord-Noreg).

Kjelde: Store Norske Leksikon og Konkurransetilsynet

Tussa er heimehøyrande mellom tindane i Sunnmørsalpane, og dette har gitt namnet Tindekraft til kraftprodukta våre. Vi har fleire ulike Tindekraft-produkt å velje mellom, og vi tilrår at du ser nærare på dei ulike avtalane vi tilbyr og finn den som er best for deg og hushaldet ditt. Om du treng råd kan du ta kontakt med kundesenteret på telefonnummer 70 04 63 00.

Straumen din blir avrekna den første dagen i kvar månad.
 
Ved avlesing før månadsskiftet, vert det berekna forbruket (basert på årsforbruk) lagt til for å få målarstanden på avrekningsdatoen. Dette viser som ”stipulering maskinelt” på fakturaen.

Ved avlesing etter månadsskiftet vert det berekna forbruket trekt frå for å få målarstanden som var på avrekningsdatoen. Dette viser på fakturaen som ”interpolert”.

Dess kortare tid det er mellom avlesingsdatoen og avrekningsdatoen, dess mindre av forbruket vert berekna. Er avlesinga gjort innan fem dagar før eller etter avrekningsdatoen vil avviket mellom berekna forbruk og reelt forbruk i regelen vere minimalt.

For å få svar på spørsmåla dine tek du kontakt med kundesenteret vårt på telefonnummer 70 04 63 00. Du kan sjølvsagt også sende oss førespurnader på e-post til kundesenter@tussa.no heile døgnet.

Forbruker­ombudet og Energi­bedrif­tenes lands­forening (EBL) presenterte i desember 2006 revi­derte standar­dav­talar for levering av straum til for­brukarar. Av­talane gjeld frå 01.01.07. EBL har sidan skifta namn til Energi Norge. Standardavtalane er tilgjengelege på Forbrukerombudet sine nettsider.

http://www.forbrukerombudet.no/index.gan?id=11036283&subid=0

Grunna krav om nøytralitet kan Tussa berre tilby målaravlesing for kundar som har ein Tindekraft-avtale med oss.
 
Dersom du har ein annan straumleverandør må du lese av hos det lokale nettselskapet ditt.

Noreg er no delt opp i fem marknadsområde (også kalla prisområde eller elspot-område) for straum. Det gir til dels ulike straumprisar i ulike delar av landet, avhengig av tilbod og etterspurnad i kvart område.

Tidvis skjer det at straumforbruket i eit område er høgare enn den straummengda som blir produsert i området, og at flaskehalsar i nettet gjer det umogleg å føre tilstrekkeleg straum inn til dette området. I så fall blir dette eit høgprisområde: eit område der prisen er høgare enn systemprisen.
 
Tilsvarande kan det skje at det i eit område blir produsert for mykje straum i høve til forbruket, og at leidningsnettet ikkje klarer å transportere straumoverskotet ut av området. I slike tilfelle blir området eit lågprisområde: eit område der prisen ligg under systemprisen.
 
Målet med prissetjinga er altså å dempe forbruket når det er knapt med straum, og å stimulere til høgare forbruk når det er straumoverskot.
 
I Norge er det Statnett som bestemmer inndeling av prisområda.
 

 

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
Laurdag kl. 12.00-15.00
 

Besøksadresse kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda