Faktura

Ynskjer du e-postfaktura kan du sjølv bestille dette på www.tussa.no – Di side Kraft - Kundeprofil. Ved bestilling vil du få tilsendt ei eingongskode på e-post, som du må nytte for å stadfeste bestillinga. Ynskjer du å gå tilbake til ordinær giro er framgangsmåten den same.

Når du mottek e-postfaktura må du betale på same måte som med ordinær giro i nettbank, du må sjølv leggje inn faktura til forfall og taste inn kontonummer og kid-nummer. Fakturadetaljane vil vere tilgjengeleg på Di side Kraft på www.tussa.no for seinare dokumentasjon. Du treng difor ikkje lagre e-postfakturaene over tid, om du ikkje ynskjer det.

eFaktura og e-postfaktura kan kombinerast med avtalegiro.
Avtalegiro må opprettast og eventuelt avsluttast i banken din.

Har du nettbank i eige namn kan du opprette eFaktura. Du kan bestille tenesta ved å velje frå nettbanken si liste over selskap som tilbyr denne tenesta eller du kan registrere bestilling når du betalar neste faktura frå Tussa i nettbanken. Du gjennomfører bestillinga slik du vert informert om i nettbanken. Du finn eFakturareferansen på tilsendt papirfaktura. Enkelte nettbankar tilbyr varsling på sms når ein ny eFaktura er tilgjengeleg i nettbanken, du må då oppgi mobilnummer. SMS-varsling er ei teneste frå banken og endringar må gjerast der.

Når du har oppretta eFaktura vil du motta ein e-post. Du må godkjenne fakturaen før konto vert belasta. Du vil ha fakturadetaljar tilgjengeleg via link i nettbanken. Kontroller at alle detaljane stemmer. Dersom du vil endre beløpet eller forfallsdato kan du gjere det før du godkjenner betalinga. Rekningane vil vere tilgjengelege i 16 månader i nettbanken. Eldre krav vil vere tilgjengelege på Di side Kraft.

eFaktura og e-postfaktura kan kombinerast med avtalegiro.
Avtalegiro må opprettast og eventuelt avsluttast i banken din.

AvtaleGiro opprettar og avsluttar du i nettbanken, eller ved å kontakte banken din.

AvtaleGiro vert sendt direkte til banken for automatisk trekk. Du får betalingsvarsel tilsendt på papir eller elektronisk, som vanleg. For at betalinga skal bli utført må du sjå til at der er pengar på konto den dagen det er forfall.
e-postfaktura, SMS-faktura og eFaktura kan kombinerast med AvtaleGiro.
 
Årsaka til dette er at målaravlesinga ikkje er gjort på sjølve avrekningsdatoen for straumrekninga, som er den 1. i månaden. Dette er svært vanleg, og det som då skjer er at det blir gjort ei berekning av forbruket i tida mellom avlesingsdatoen og avrekningsdatoen, basert på estimert årsforbruk og ein standard forbruksprofil.

Ved avlesing før månadsskiftet, vert det berekna forbruket lagt til for å få målarstanden på avrekningsdatoen. Dette viser som ”stipulering maskinelt” på fakturaen.
Ved avlesing etter månadsskiftet vert det berekna forbruket trekt frå for å få målarstanden som var på avrekningsdatoen. Dette viser på fakturaen som ”interpolert”.

Dess kortare tid det er mellom avlesingsdatoen og avrekningsdatoen, dess mindre av forbruket vert berekna. Er avlesinga gjort innan fem dagar før eller etter avrekningsdatoen vil avviket mellom berekna forbruk og reelt forbruk i regelen vere minimalt.

Du finn kopi av alle fakturaer ved å logge deg på ”Di side kraft” på www.tussa.no.  Dersom du ikkje har tilgang til internett kan du kontakte Kundesenteret på tlf 70 04 63 00 (innval 1).

Frå 1. oktober 2013 innfører Tussa gebyr på papirfaktura.
 
Vi har lagt til rette for fleire ulike måtar å motta fakturaen på, og det er opp til kvar enkelt å velje den løysinga som passar best.
 
Dei fleste har i dag tilgang til internett eller ein mobiltelefon anten sjølv eller via sine næraste og vil dermed kunne motta fakturaen elektronisk. Svært mange som mottek fakturaen elektronisk kombinerer med AvtaleGiro, slik at fakturaen vert sendt til banken og trekt på forfallsdato.
 
For alle som framleis ønskjer å motta faktura på papir blir det lagt til eit gebyr på kr 49,- inkl. mva for produksjon og utsending av fakturaen.
 
Dersom du treng hjelp eller råd om val av faktureringsmåte, kan du ta kontakt med Tussa Kundesenter.
MÅLARNUMMER
Er eit serienummer som står på straummålaren du har i sikringsskapet. Dersom du skiftar målar vil du få eit nytt målarnummer.

MÅLEPUNKT-ID
Er det unike "fingeravtrykket" på det elektriske anlegget ditt. Dette er ei kode på 10 + 8 siffer som identifiserer eit spesifikt elektrisk anlegg. Dei første ti siffera er alltid 7070575000, medan dei siste åtte er unike for ditt anlegg. Du finn målepunkt-ID på siste faktura frå straumleverandøren eller nettselskapet ditt.

Målepunkt-ID har ein felles nasjonal standard som gjer at informasjonen kan overførast mellom selskap utan mistyding, det vert blant anna brukt dersom du skiftar kraftleverandør.

Dersom du har fleire elektriske anlegg (t.d. bustad, hytte, naust osb.) har kvart anlegg sin unike målepunkt-ID. Denne er uavhengig av om anlegget skiftar eigar eller får ny straummålar.
I 2016 innførte Stortinget vedtak om mva-fritak for elektroniske nyheits- og aktualitetskanalar.
 
På faktura er dette synleggjort på faktura ved at fakturalinje for mva-fri tv-del er lagt til. 
 
Har du grunntilbodet Start vil det til dømes sjå slik ut på fakturaen din:
  • Get TV, Start kr 353,64  (normal mva 25 %)
  • Mva-fri del av Get TV kr 145,36 (mva-fritt 0 %)
 
Til saman er månadsprisen for grunntilbodet Start kr 499,-
Å vere e-kunde betyr at du mottek informasjon og faktura frå oss elektronisk.
 
Til dømes har fleire av Tindekraftavtalane våre krav til at all kommunikasjon går føre seg på nettside, SMS og e-post. Du må nytte elektronisk faktura som betalingsmåte, gjerne i kombinasjon med AvtaleGiro.
 
Dersom du blir e-kunde, sjølv om ikkje straumavtala di set krav til det, slepp du å betale fakturagebyr!
 
Kundeprofilen din må til ei kvar tid vere oppdatert med gjeldande e-postadresse og mobil-nummer. Eventuelle endringar kan du utføre ved å logge deg inn på Di side.
 
Her kan du lese meir om e-post- og SMS-faktura, eFaktura og AvtaleGiro.
 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
Laurdag kl. 12.00-15.00
 

Besøksadresse kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda