Jobb og karriere

Tussa som arbeidsgjevar

Ein gjennomarbeidd livsfasepolitikk ivaretek medarbeidarane i Tussa. Vi tek omsyn til både rekruttering-. midtliv- og seniorfasar.

Tussa skal vere ein attraktiv arbeidsplass.
 

Med ein god personalpolitikk skal vi:  

 • ha god og effektiv tenesteyting
 • stimulere og motivere til arbeidsinnsats og engasjement
 • ta vare på og utvikle ressursane som medarbeidarane representerer
 • bidra til samarbeid og utvikling av ein positiv bedriftskultur 

Nokre mulegheiter:

 • Utdanning, kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid
 • Heimekontorordning
 • Kompetanseoverføring til yngre personell
 • AFP (Avtalefesta pensjon)
 • Innskotspensjonsordning                        

 Med ein livsfaseorientert personalpolitikk skal vi: 

 • Sikre å behalde kompetanse
 • Sikre å behalde arbeidstakarar
 • Lette rekrutteringsarbeidet
 • Bidra til å behalde seniorane i aktivt og relevant arbeid så lenge som råd, slik  at kunnskap, ferdigheiter og arbeidsevne kan nyttast på ein måte som både Tussa og arbeidstakarane er tente med.