Avtalevilkår

Avtalevilkår for Tussa Breiband (bedrift)

 
Generelle abonnementsvilkår - Bedrift

1. Generelt
1.1 Gjeld for. Desse vilkåra regulerer kunden (heretter kalla ”Abon­nenten”) sin tilgang til og bruk av tenester og tilleggstenester levert av Tussa IKT AS (heretter kalla ”Leverandør”) eller formidla av Lev­erandør. Tilknyting til breibandsnettet blir levert dersom Tussa legg fiber fram til bygningen til Abonnenten. Abonnenten leiger utstyr av Leverandør for tilgang til Leverandør sitt nett og overføring av avtalt teneste. ”Abonnenteining” betyr i desse vilkåra det utstyret som Abonnenten til ei kvar tid leiger frå Leverandør til bruk for tenesta levert gjennom Leverandør sitt nett.

1.2 Bestilling av abonnement.
Bestilling av abonnement og tenester via Web, skriftleg eller munnleg er å sjå på som ein aksept av desse vilkåra. Dersom ein kunde tek i bruk Leverandør sine tenester utan at det er inngått nokon spesiell avtale, blir vedkomande sett på som å ha akseptert desse vilkåra. Med mindre anna er særskilt avtalt, er det ein føresetnad at Abonnenten er à jour med betaling av andre tenester frå Leverandør eller Tussa­konsernet. Dersom ikkje anna er skriftleg avtalt, gjeld 12 månader bindingstid for tenesta.

1.3 Partar.
Alle bedrifter med gyldig organisasjonsnummer i Noreg der Tussa har utbygde fiberfelt, kan i utgangspunktet abon­nere på Leverandør sine tenester. Abonnenteining som blir leigt i samsvar med desse vilkåra er berre tillate brukt i Abonnenten sin lokasjon. Abonnenten har ikkje lov å vidareselje eller vidareformidle leverte tenester til 3. part.

1.4 Kredittvurdering
. Det vil bli gjort ei vanleg kredittvurdering av nye abonnentar som bestiller tenesta. Leverandør har rett til å avslå leveranse utan vidare grunngjeving.

1.5 Byte av Leverandør.
Dersom Abonnenten ved inngåing av Avtale allereie abonnerer på Internett frå andre enn Tussa, må Abonnenten sjølv seie opp avtalen med eksisterande leverandør.
 
2. Produktet
2.1 Internettilgang. Leverandør gir Abonnenten ein internettil­gang via fiber med nærare avtalt kapasitet, og eventuelt ein ruter. Internettil­gangen er normalt tilgjengeleg heile døgnet, men driftsforstyrringar kan skje. Ruteren er Leverandør sin eigedom, og må returnerast når kontrakten tek slutt eller når Leverandør ber om å få ruteren i retur uavhengig av årsak. Leverandør er ansvarleg for å levere trådlaus funksjonalitet for internettaksessen, fysisk plassert i ruter eller på hussentral. Abonnenten er sjølv ansvarleg for oppsett av trådlaus funksjonalitet på eige utstyr (sjå gjerne rettleiing i brosjyre frå Leverandøren). Linjehastigheita vil vere inntil den bestilte has­tigheitsklasse. Internettilgangen skal leverast til ein definert kilobit per sekund rate. Abonnenten må pårekne at effektiv linjehastigheit kan vere noko lågare enn den definerte hastigheita på grunn av signaltap på linja. Leverandør kompenserer etter evne signaltapet på linja, dersom ikkje anna er spesifisert, men særleg i periodar med stor belastning på nettet kan Abonnenten oppleve å få dårlegare kapasitet og hastigheit enn opplyst i prislista. Med bruk av trådlaust kan ein ikkje rekne med å få like høg kapasitet og stabilitet som med bruk av nettverkskabel.
Fiber blir lagt i luftstrekk eller i bakken alt etter kva som er føremål­stenleg. Tussa har rett til å bestemme endeleg framføringstrase. Dette blir avtalt med kunden. Fiberen blir terminert i eit punkt på utside vegg. Internettilgang skal leverast til hussentral. Dette blir definert som overgangen mellom netteigar sitt nett og privat nett. Dette er plassert straks etter gjennomslag i mur/vegg til bygget der internettilgang er bestilt (’Grunnmursprinsippet’). Intern kabling som måtte vere nødvendig for å levere internett til bygningen er Abonnenten sitt eige ansvar. Om Abonnenten ønskjer framføring av nye kablar og kontaktar i samband med oppkopling eller instal­lasjon av ruter må Abonnenten betale tillegg for dette, ut over etableringsprisen frå Leverandør, i samsvar med Leverandør eller underleverandør sine gjeldande prisar for dette.
Hussentralen kan igjen koplast til utstyr som mogleggjer bruk av TV, telefon e.l. Kunden må teikne eigne abonnement for å få desse digitale tenestene.
 
2.2 Leverandør vil halde nettverkskontroll og analyse av nettrafikk, samt følgje interne prosedyrar for å overvake nettet.
 
2.3 Leverandør kan fritt endre omfanget på tilbodet og tekniske spesifikasjonar for produktet, men skal varsle Abonnenten om dette på førehand.
 
2.4 Leveranse. Ved bestilling av internettabonnement vil Abonnen­ten få oppgitt ein forventa leveransedato. Dersom venta leveranse blir endra vil Abonnenten få melding om dette samt ein ny forventa leveranse. Ved ei vesentleg forseinking av forventa leveranse kan kunden heve kjøpet jf. vilkåra punkt 11.4. Kunden skal gi meld­ing om heving av kjøpet innan rimeleg tid etter at ei forseinking er meldt.
 
2.5 Graving. Kunden må grave ferdig grøft for fiberrør på eigen grunn. Grøfta må gå frå husvegg og fram til spesifisert punkt. Arbeidet med grøfta må gjerast innan oppgjeven frist. Dersom arbeidet ikkje er utført innan fristen, vil Tussa sin entreprenør ut­føre arbeidet for kunden si rekning utan ytterlegare varsel. Dersom kunden ikkje ønskjer å grave sjølv, kan han få Tussa sin entreprenør til å utføre arbeidet for kunden si rekning. Kostnadene med slike grøfter er eit avtaletilhøve direkte mellom Tussa sin entreprenør og kunden. Kunden er i alle høve ansvarleg for tilstelling av grøfta sjølv.
 
2.6 Installasjon. Abonnenten er ansvarleg for at teleutstyr som er kopla til Abonnenteininga er god­kjent. Abonnenten må ikkje gjere inngrep i Abonnenteininga eller i Leverandør sitt nett, under dette gjeld også omprogrammering av Abonnenteininga eller endringar i konfigurasjonen.
 
2.7 I samband med tilknyting til Leverandør sitt nett og installasjon av Abonnenteining har Leverandør fri rett til nødvendige installasjo­nar og linjeføring på, i og gjennom Abonnenten sin eigedom. Det blir ikkje ytt kompensasjon til Abonnenten for slike ulemper. Abon­nenten må sjølv ordne og koste nødvendig framføring av elektrisk kraft (230V AC).
 
2.8 Fiber blir kopla til eit knytingspunkt på yttervegg. Ein Hussen­tral skal koplast opp inne i bygget. Ved pålegg frå Leverandør må Abonnenten gi Leverandør tilgang til lokala sine, i det omfanget det er rimeleg og relevant for Leverandør si oppfylling av kontrakten. Dersom installasjonen ikkje kan gjennomførast grunna forhold som skuldast Abonnenten, betalar Abonnenten kr 1 500 for oppmøtet.
 
2.9 Om det, etter at Leverandør har meldt frå til Abonnenten at han kan levere tenesta, skulle vise seg at Leverandør likevel ikkje utan urimeleg bruk av ressursar kan levere tenesta eller ikkje utan urimeleg bruk av ressursar kan levere tenesta til fastsett tid, er Lev­erandør ikkje ansvarleg for tap Abonnenten lir som følgje av for­seinka eller utelaten levering. Leverandør er heller ikkje ansvarleg for problem med bruk av tenesta eller anna som er ein følgje av inngrep i Abonnenteininga.
 
3.0 Prisar og betaling
3.1 Abonnementsprisar. Abonnenten betalar eingongs etabler­ingspris, samt månadleg abonnementsavgift. Prisane går fram av Leverandør sine til ei kvar tid gjeldande prisliste. Etableringsavgift for vedkomande teneste skal betalast ved første faktura. Prisend­ringar skal varslast i samsvar med punkt 9 nedanfor. Ved even­tuell auke av prisane skal Abonnenten varslast skriftleg minst ein månad før endring trer i kraft. Varsel utsendt til Abonnenten si e-postadresse, SMS eller på faktura blir rekna som skriftleg varsel. Ved utløpet av ein kontrakt held Abonnenten fram med ei løpande kontrakt med eksisterande månadspris fastsett av tidlegare kjøpt type abonnement, dersom Abonnenten ikkje har avbestilt abon­nementet. Abonnenten kan også velje å teikne ein ny tidsbestemt kontrakt.
 
3.2 Abonnementsavgift er den månadlege leigeavgifta for vedko­mande teneste, utrekna frå det tidspunktet Abonnenteininga er installert, eller blir teke i bruk, og skal betalast forskotsvis for ein månad om gongen. Prisane for desse ytingane går fram av dei til ei kvar tid gjeldande prislistene frå Leverandør.
 
3.3 Ved val av elektronisk faktura (eFaktura, SMS- og e-postfaktura) blir det ikkje berekna fakturagebyr. Ved innkrevjing via bank-/ postgiro kjem fakturagebyr i tillegg, sjølv om ein har valt å bruke autogiro.
 
3.4 Betaling Betaling skal skje seinast ved forfall som oppgitt på faktura. Ved betalingspåminning kjem purregebyr i tillegg, i samsvar med § 9 i inkassolova av 13.05.88. Leverandør kan forlange sikkerheit for be­taling av avgifter. Ved forseinka betaling blir det rekna morarenter i samsvar med lov om forseinking av 17.12.76.
 
3.5 Stenging. Ved manglande betaling blir Abonnenteininga stengt med ein gong, og blir ikkje opna før innbetaling er registrert hos Leverandør. Abonnenteininga kan også stengjast dersom det er manglande betaling for andre tenester frå Leverandør. Abonnenten får ikkje frådrag i fastavgifta, for den tida Abonnenteininga har vore stengt som følgje av manglande betaling. Tilsvarande stenging kan setjast i verk av Leverandør om det ligg føre misleghald som omtalt i bokstav b til d nedanfor i vilkåra punkt 13 eller om Abonnenten har aktivitetar, under dette ”spamming”, distribusjon av uønskt innhald, innbrot og forsøk på innbrot, som kan gjere tenestekval­iteten dårlegare for andre brukarar. Ved stenging vil kunden bli in­formert av Leverandør. Dersom eit stengt samband blir gjenopna, vil det kome til eit gjenopningsgebyr ifølgje prisliste.
 
3.6 Leverandør har rett til å prisregulere Abonnementet med varsel ein månad på førehand. Abonnenten sin bruk av Tenesta etter at reguleringa har teke til, blir å sjå på som aksept av ny pris. Dersom Abonnenten ikkje godtek den nye prisen, har Abonnenten rett til å seie opp denne avtalen, jf. pkt. 9.
 
3.7 Dersom offentlege avgifter, opphavsrettslege avgifter o.l. for dei ytingar som følgjer av denne avtalen blir høgre for eller pålagd Leverandør, har Leverandør rett til å setje prisen på Abonnementet tilsvarande opp med varsel ein månad på førehand.
 
4. Fakturering
Etableringspris blir fakturert saman med første fakturering av abon­nement. Abonnentar blir fakturert forskotsvis pr. månad. Første fak­tura vil dekkje etablering og abonnement frå tilknytings­tidspunktet og fram til og med månaden etter fakturaforfall. Tilleggstenester blir også fakturert pr. månad.
 
5. Betalingsplikta til kunden
Den som er registrert som kunde hos Leverandør, er ansvarleg for betaling av dei ytingar Leverandør eller Leverandør sine sa­marbeidspartnarar leverer i samsvar med desse vilkåra. Ansvaret omfattar også andre sin bruk av kunden sitt abonnement, under dette uvedkomande sin bruk, så framt det ikkje kan påvisast at uvedkomande sin bruk er mogleggjort gjennom uaktsemd frå Leverandør si side.
 
6. Rettar og plikter
6.1 Abonnenten sine rettar og plikter. Abonnenten er sjølv ansvarleg for alt tele- og datautstyr som i tillegg til Hussentral og Abonnenteininga er nødvendig for å nytte Tenesta. Alle nødvendige endringar i eller utviding av Abonnenten sitt utstyr skal kostast av Abonnenten. Det same gjeld også ved endringar av spesifikasjonar i Leverandør si Abonnenteining. Abonnenten er ansvarleg for nød­vendig straumuttak, maks. 1 meter frå der Hussentralen og Abon­nenteininga skal plasserast. Kunde er ansvarleg for internkabling mellom einingane. Utstyr som er fastmontert skal ikkje løysast eller flyttast på.
 
6.2 Abonnenten pliktar å halde Abonnenteininga forsikra til full verdi, og i samsvar med vanleg kombinert innbuforsikring.
 
6.3 Abonnenteininga er Leverandør sin eigedom, og er merkt med dette. Merkinga må ikkje fjernast. Abonnenteininga kan ikkje seljast, leigast ut, lånast ut eller på annan måte overdragast, hel­ler ikkje pantsetjast. Kunden pliktar å sikre trådlaust nettverk mot tilgang frå tredjepart.
 
6.4 Varsel
6.4.1 Abonnenten skal omgåande melde frå om adresseendring. Det same gjeld ved endring av bankgirokonto dersom betaling av Abonnementet skjer ved direkte belastning (autogiro).
 
6.4.2 Endringar som har verknad for abonnementet skal om mo­gleg meldast til Leverandør 6 veker før endringa trer i kraft.
 
6.4.3 Abonnenten er ansvarleg for tap og skadar på Abonnentein­inga så lenge ho er i deira eige, og skal utan opphald varsle Lev­erandør dersom tap eller skade skjer. Skade på Abonnenteininga som er knytt til brann, lynnedslag, vasslekkasjar, flaum og liknande, er Abonnenten ansvarleg for. Dersom Abonnenten må ha ny Abon­nenteining som følgje av dette, blir det fakturert gebyr i samsvar med gjeldande prisliste.
 
6.4.4 Leverandør sine rettar og plikter. Leverandør pliktar i størst mogleg grad å oppretthalde signaltilførselen til utgangen på Abonnenteininga. Tilgjengelegheit for Tenesta, opningstider for kontakt vedkomande feil samt feilrettingstider går fram av særskilt produktinformasjon tilgjengeleg på Leverandør sine web-sider.
 
6.4.5 Ved brot i signalførselen i Leverandør sitt nett har Abonnen­ten rett til forholdsvise frådrag i fastavgifta, dersom avbrotet varer i minst 48 timar etter at Abonnenten har meldt feilen til Leverandør.
 
6.4.6 Leverandør er ikkje ansvarleg for avbrot som skuldast forhold leverandør ikkje er herre over, t.d. arbeidskonflikt, offentlege regul­eringar, krig, brann, lyn, straumbrot eller anna force majeure.
 
6.4.7 Frådrag for avbrot blir ikkje gitt dersom feilen skuldast utstyr tilhøyrande Abonnenten. Tilsvarande blir det heller ikkje gitt frådrag dersom feilen skuldast eller finst i Abonnenten sitt eige nett, og Abonnenten ikkje har avtale med Leverandør om service på denne delen av nettet.
 
6.4.8 Frådrag for avbrot blir heller ikkje gitt dersom Abonnenten sjølv har skuld i feil på Abonnenteininga eller andre delar av nettet.
 
6.4.9 Leverandør står fritt til å seie opp denne avtalen i samsvar med punkt 11 dersom dei offentlege rammevilkåra for overføring av teletenester i Leverandør sitt nett blir endra.
 
6.4.10 Dersom det blir forseinkingar i samband med leveransen til Kunden på bestilte abonnement som ikkje Leverandøren kan klan­drast for, blir det ikkje gitt kompensasjon på månadsbeløp eller eta­blering. Heller ikkje noko anna form for økonomisk kompensasjon. Slike forseinkingar kan vere at 3.dje part ikkje greier å oppretthalde pliktene sine overfor oss som leverandør.
 
6.5 Flytting. Abonnenteininga skal berre nyttast på den adressa som er oppgitt på leigeavtalen. Abonnenteininga skal ikkje fjernast frå denne adressa utan skriftleg samtykke frå Leverandør, unnateke når det skal returnerast til Leverandør. Abonnenten kan ta med seg abonnementet dersom Abonnenten flyttar til ein lokasjon som har Tussafiber heilt fram til bygget. Abonnenten må då betale ein flyttepris etter gjeldande prisliste. Dersom abonnementet ikkje blir flytta til Abonnenten si nye adresse og abonnementet ikkje blir overdrege, sjå eige punkt 10.1, må abonnementet seiast opp.
 
7. Oppseiing
7.1 Abonnenten har bindingstid i samsvar med Vilkåra. Abonnen­ten kan seie opp avtalen med skriftleg varsel 3 månad på førehand. Dersom kunde er i bindingstid må Abonnenten betale oppseiings­gebyr i samsvar med gjeldande prisliste.
 
7.2 Dersom Abonnenten ikkje godtek prisauke som nemnt i pkt. 3.6, har Abonnenten rett til å seie opp avtalen med verknad straks, ved at Abonnenteininga blir tilbakeført til Leverandør. Abon­nementet blir belasta inntil Abonnenteininga er tilbakeført til Leverandør.
 
7.3 Leverandør kan seie opp avtalen med skriftleg varsel til Abon­nenten 1 månad på førehand. Som gyldig oppseiingsgrunn skal alltid reknast at Leverandør ikkje lenger er i stand til å oppretthalde Abonnenten si tilknyting til nettet sitt.
 
7.4 Leverandør har rett til å seie opp avtalen med ein gong, eller mellombels stengje for tenesta, dersom Abonnenten opptrer i strid med gjeldande offentleg rettslege reglar for teletenester, eller grovt misbrukar tenesta, under dette nyttar tenesta til sjikane.
 
7.5 Leverandør har rett til å seie opp avtalen med ein gong dersom Abonnenten ikkje overheld vilkåra.
 
7.6 Ved tilbakeføring av Abonnenteining til Leverandør skal denne vere i den stand ho var ved leveringa.
 
7.7 Det blir ikkje gitt refusjon av etableringsavgift eller Abonnement ved oppseiing.
 
8. Heving av avtalen
8.1 Ved vesentleg misleghald av partane sine plikter kan avtalen hevast utan varsel og med verknad straks.
 
8.2 Leverandør har rett til å heve avtalen, stengje for tenesta og krevje Abonnenteininga tilbake, dersom abonnementet ikkje blir betalt i rett tid, eller Abonnenten på annan måte er skuldig i ves­entleg misleghald av avtalen, slik som ulovleg inngrep i Abonnen­teininga eller misbruk av nettet.
 
8.3 Leverandør kan også heve avtalen dersom andre tenester frå Leverandør ikkje er betalt.
 
8.4 Hevar Leverandør avtalen, er Abonnenten forplikta til å betale alle forfalne fakturaer. l tillegg kjem utgifter til eventuell henting av Abonnenteininga, samt renter og inkassogebyr. Abonnenten skal dessutan erstatte eventuelle andre tap som Leverandør har fått som følgje av misleghald.
 
9. Endringar frå leverandør si side
9.1 Varslingsfristar. Vesentlege driftsforstyrringar som Leverandør kan sjå på førehand eller kontrollere, overdraging av kontraktsposisjon i medhald av vilkåra sitt punkt 10.2, endringar av vilkåra som ikkje er til kunden sin fordel, samt auke i prisane, vil bli varsla av Leverandør minst 1 månad på førehand. Også andre forhold ved tenesta som vedkjem Abonnenten vil bli varsla i rimeleg tid. Leverandør kan likevel late vere å varsle eller gi kortare varsel, dersom offentleg rettslege reglar eller omsynet til andre kundar, hindrar Leverandør frå å varsle minst 1 månad på førehand. Leverandør har rett til utan føregåande varsel å stengje Abonnenten sin tilgang til nettverket dersom Leverandør får kjennskap til at Abonnenten misbrukar tenesta til spreiing av barneporno, rasistiske ytringar, ærekrenking eller brot på opphavs­rettar. Ved manglande betaling, vil tenesta bli stengt med ein gong.
9.2 Varsel blir sendt til kunden si registrerte e-postadresse med mindre anna er avtalt.
 
10. Overdraging
10.1 Overdraging frå Abonnenten. Abonnenten kan overføre abonnementet til ny abonnent ved å gi skriftleg melding om dette til Leverandør 6 veker før overdraging skal skje. Ny abonnent må overfor Leverandør stadfeste at vedkomande overtek pliktene. Overdraginga kan finne stad 6 veker etter at skriftleg stadfesting er motteken frå både overdragande og overtakande Abonnent. Abonnenten er forplikta av desse vilkåra in­ntil ny abonnent er registrert. I alle tilfelle er overdraging på vilkår av Leverandør si godkjenning. Overdraging av abonnement kan ikkje finne stad til ny adresse. Pkt. 6.5 må følgjast. Overdraging av abon­nement vil bli fakturert i samsvar med gjeldande prisliste.
 
10.2 Overdraging frå Leverandør. Leverandør har rett til å kunne overdrage sine rettar og plikter knytt til abonnementet til ein annan eigna leverandør dersom dette ikkje er urimeleg for kunden.
 
11. Feil eller manglar ved produktet
11.1 Reklamasjon. Før feil blir meldt til Leverandør, bør Abonnen­ten undersøkje om feilen skuldast forhold på kunden si side. Der­som Abonnenten kan godtgjere at produktet ikkje fungerer slik Lev­erandør har gjort greie for at det skal gjere, må Abonnenten melde dette til Leverandør slik at Leverandør kan setje i verk tiltak for hjelp, sjå neste punkt. Abonnenten misser retten til å gjere ein mangel gjeldande dersom dei ikkje gir Leverandør melding innan rimeleg tid etter at dei oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen.
 
11.2 Avhjelp. Leverandør skal snarast mogleg etter å ha blitt kjent med ein mangel ved produktet levert av Leverandør, setje i verk tiltak for å rette på mangelen. Dersom Abonnenten på eige initiativ set i verk tiltak for å utbetre mangelen ut over det som måtte vere avtalt med Leverandør, betalar ikkje Leverandør desse utgiftene.
 
11.3 Erstatning
 
11.3.1 Direkte tap. Leverandør er ansvarleg for di­rekte tap som skuldast mangel ved tenesta. Dette gjeld likevel ikkje dersom Leverandør godtgjer at mangelen skuldast forhold utanfor Leverandør sin kontroll, og som Leverandør ikkje med rimelege grunnar kunne ventast å unngå eller overvinne følgjene av. Med direkte tap er meint nødvendige og dokumenterte meirutgifter som Abonnenten er påført som ein følgje av mangelen. Leverandør er også ansvarleg for skade som er gjort ved aktløyse av Leverandør på Abonnenten sin eigedom og eigedelar elles, ved montering, instal­lasjon og kabelføring og som overskrid det som er nødvendig for monteringa.
 
11.3.2 Indirekte tap. Leverandør er ikkje ansvarleg for indirekte tap som følgje av manglar med mindre tapet er gjort ved grov uaktsemd eller forsett frå Leverandør si side. Som indirekte tap blir rekna:
a. tap som følgje av minska eller opphøyrt produksjon eller om­setning (driftsavbrot)
b. tap som følgje av at tenesta ikkje kan nyttiggjerast som tenkt (avkall)
c. tapt forteneste som følgje av at ein kontrakt med tredjemann fell bort eller ikkje blir rett oppfylt
d. tap som følgje av skade på anna enn utstyr levert av Leverandør og gjenstandar som utstyret blir brukt til framstilling av eller som har nær og direkte samanheng med bruken ein føreset for utstyret.
 
11.3.3 Leverandør sitt samla ansvar. Leverandør sitt samla er­statningsansvar er avgrensa til kr 5 000 for kvart tilfelle, med mindre tapet skuldast grov aktløyse frå Leverandør si side.
 
11.3.4 Abonnenten eller andre som har tilgang til den utplasserte ruteren, er ansvarlege for tap og skade av ruteren. Ved tap eller uoppretteleg skade pliktar Abonnenten å erstatte ruteren, med ein sum i følgje prisliste.
 
11.3.5 Abonnenten må sjølv verne tele- og datautstyret sitt mot uvedkomande. Leverandør er ikkje ansvarleg for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeførast til uvedkomande sin bruk av tenesta hos Abonnenten.
 
11.4 Heving. Abonnenten kan omgåande heve avtalen ved ves­entleg misleghald frå Leverandør si side.
 
12. Behandling av opplysningar
12.1 Innhenting og bruk av opplysningar. Ved bestilling av abonnement vil dei opplysningar som Abonnenten gir, bli lagra i Leverandør si kundebase. Det vil også bli innhenta kredittvurdering av kunden, jf. vilkåra punkt 1.4. Opplysningane blir lagra til bruk ved levering av tenesta, varsling i samsvar med vilkåra punkt 9 og fakturering. Abonnenten vil på førespurnad kunne få opplyst kva for opplysningar Leverandør til ei kvar tid har lagra om Abonnenten, og krevje urette eller ufullstendige opplysningar retta.
 
12.2 Teieplikt. Leverandør og dei tilsette hos Leverandør har teieplikt om opplysningar vedkomande Abonnenten sin bruk av produktet og om innhaldet i Abonnenten sin kommunikasjon på nettet. Slike opplysningar kan likevel utleverast med Abonnenten sitt samtykke, eller gjevast til domstolane, påtalestyresmakta eller andre offentlege styresmakter når Leverandør er rettsleg forplikta til å utlevere slik informasjon.
 
13. Heving
13.1 Leverandør kan med ein gong heve avtalen og krevje ruteren utlevert ved vesentleg misleghald frå Abonnenten si side. Vesentleg misleghald kan for eksempel liggje føre dersom kunden;
a. ikkje betalar etter andre gongs purring,
b. brukar utstyr som ikkje er typegodkjent,
c. brukar Tenesta i strid med offentleg rettslege reglar, eller
d. på annan måte grovt misbrukar tenesta, under dette ved brot på opphavsmenn sine rettar. Spreiing av barneporno, rasistiske ytringar og ærekrenkingar kan vere brot på offentleg rettslege reglar, medan krenking av opphavs­rettar vil kunne vere både brot på offentleg rettslege reglar og brot på opphavsmannen sine rettar. Abonnenten blir fakturert for ruter som ikkje er levert i retur, i følgje prisliste.
 
14. Ekstraordinære brukaravgrensingar
14.1 Leverandør har rett til å setje i verk tiltak som kan medføre avbrot, forstyrringar eller endringar i Tenesta som blir sett på som nødvendige av tekniske, driftsmessige eller vedlikehaldsmessige år­saker. Leverandør skal gjere alt han kan for å varsle om slike tiltak i god tid før dei skal gjennomførast.
 
14.2 I naudsituasjonar, under dette force majeure, alvorlege truslar mot helse, sikkerheit eller miljø, naturkatastrofar, krig eller krigs­liknande tilstandar, omfattande streik eller lockout, samt alvorleg fare for sabotasje mot nett eller tenester, har Leverandør rett til å gjennomføre avbrot eller avgrensingar i tenesta, samt å avskjere tilgangen til denne for nye kundar.
 
14.3 Leverandør er utan ansvar for kostnader eller tap som Abon­nenten måtte bli påført som følgje av dei nemnde tiltaka.
 
15. Særskilte vilkår for internett-abonnement
15.1 Via Internett kan Abonnenten få tilgang til varer, tenester og transaksjonar som blir tilbode frå andre enn Leverandør. Leverandør har ikkje ansvar for slike varer, tenester eller transaksjonar, og det er Abonnenten sitt eige ansvar å sørgje for eventuell betaling av desse.
 
15.2 Det er likeeins Abonnenten sitt eige ansvar å sikre seg mot misbruk av kredittkort når dette blir nytta som betalingsmiddel via Internett.
 
15.3 Leverandør verken garanterer eller støttar noko produkt, tenester, transaksjonar eller innhald som blir distribuert eller reklamert for via tenesta, med mindre dette er uttrykkjeleg uttrykt eller avtalt.
 
15.4 Leverandør kontrollerer ikkje informasjonen som blir sendt gjennom Leverandør sitt nett, og kan ikkje haldast ansvarleg for skade, manglar eller tap hos Abonnenten som skuldast slik infor­masjon.
 
15.5 Om nye tekniske standardar gjer det nødvendig å byte ut noverande Abonnenteining, sender Tussa ut ny Abonnenteining.
 
15.6 Oppstår det feil på Abonnenteininga, kan dette bytast fritt hos Leverandør så lenge denne avtalen gjeld, Abonnenten kan sjølv bringe og hente Abonnenteininga i samband med byte.
 
15.8 Dersom Abonnenten ønskjer å byte si Abonnenteining av an­dre årsaker enn teknisk feil, kjem det i tillegg eit gebyr for kontroll av innlevert Abonnenteining.
 
15.9 Ved oppseiing eller heving av denne avtalen skal Abonnen­teininga straks leverast tilbake til leverandør.
 
16. Tvist
Tvistar mellom Abonnenten og Leverandør skal partane prøve å løyse minneleg. Dersom tvisten ikkje let seg løyse ved forhandlingar kan kvar av partane bringe tvisten inn for dei ordinære domstolane.

 
 
 
 
 
Kontakt
 

Tussa IKT

70 04 62 00